100% Authentieke sieraden
Probeer eerst, betaal later
Echte voorraad, snelle levering
Google Reviews
   

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

 1. DiamondsNL: DiamondsNL O.F., gevestigd te Apeldoorn, KvK-nummer 59779942.
 2. Klant: degene met wie DiamondsNL een overeenkomst is
 3. Partijen: DiamondsNL en Klant
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
 2. DiamondsNL en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is
 3. DiamondsNL en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 – Prijzen

 

 1. DiamondsNL hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. DiamondsNL mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd
 3. DiamondsNL en de Klant spreken voor een dienstverlening door DiamondsNL een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. DiamondsNL mag tot 10% van de richtprijs
 5. DiamondsNL moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. DiamondsNL mag de prijzen jaarlijks
 8. DiamondsNL zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang
 9. Een consument mag de overeenkomst met DiamondsNL ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 

 1. DiamondsNL mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die DiamondsNL hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat DiamondsNL aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te
 4. DiamondsNL mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

 1. De Klant rekent producten direct af in de winkel.

 

 1. De Klant rekent producten direct af.

 

 1. DiamondsNL mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet declaraties binnen na factuurdatum aan DiamondsNL betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 3. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat DiamondsNL de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. DiamondsNL mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

 

Artikel 5 – Recht van reclame

 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag DiamondsNL het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. DiamondsNL maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan DiamondsNL, tenzij schriftelijk anders is
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

 

het product is gebruikt

het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft

het product een los tijdschrift of losse krant is het een spoedreparatie betreft

het weddenschappen en/of loterijen betreft

de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@diamonds.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van DiamondsNL, diamonds.nl.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan DiamondsNL, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 7 – Vergoeding van bezorgkosten

 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar DiamondsNL heeft geretourneerd, dan zal DiamondsNL eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 

 1. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van DiamondsNL voor zover de volledige bestelling wordt

 

Artikel 8 – Vergoeding retourkosten

 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

 

Artikel 9 – Opschortingsrecht

 

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 10 – Retentierecht

 

 1. DiamondsNL kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van DiamondsNL heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan
 3. DiamondsNL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn

 

Artikel 11 – Verrekening

 

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan DiamondsNL te verrekenen met een vordering op DiamondsNL.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 

 1. DiamondsNL blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van DiamondsNL met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Totdat die tijd in lid 1 kan DiamondsNL gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer DiamondsNL gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag DiamondsNL van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente

 

Artikel 13 – Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad
 2. Levering vindt plaats bij DiamondsNL, tenzij anders wordt
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag DiamondsNL zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan DiamondsNL kan tegenwerpen.

 

Artikel 14 – Levertijd

 

 1. De levertijden van DiamondsNL zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt

 

 1. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van
 2. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer DiamondsNL later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer DiamondsNL niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en DiamondsNL iets anders hebben

 

Artikel 15 – Feitelijke levering

 

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

 

Artikel 16 – Transportkosten

 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en DiamondsNL schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 17 – Verpakking en verzending

 

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij DiamondsNL niet aansprakelijk stellen voor eventuele
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan DiamondsNL. Doet de Klant dit niet, dan kan hij DiamondsNL niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 

Artikel 18 – Verzekering

 

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van DiamondsNL die bij de Klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 

 1. De Klant geeft op eerste verzoek van DiamondsNL de polis van deze verzekeringen ter

 

Artikel 19 – Bewaring

 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

 

Artikel 20 – Garantie

 

 1. Wanneer de Klant en DiamondsNL een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor DiamondsNL enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 3. De garantie geldt niet:
  • in het geval van normale slijtage
  • voor schade ontstaan door ongevallen
  • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

 

 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die DiamondsNL levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 21 – Ruilen

 

 1. De Klant mag een gekocht artikel Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje het product is nog niet gebruikt

 

 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en In opdracht aangepaste sieraden (gravures, vermaking, uiterlijke aanpassing) kunnen niet worden

 

Artikel 22 – Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. DiamondsNL voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap
 2. DiamondsNL mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat DiamondsNL op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat DiamondsNL tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

 

Artikel 23 – Informatieverstrekking door de Klant

 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert DiamondsNL de betreffende
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door DiamondsNL redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

 

Artikel 24 – Vrijwaring

 

 1. De Klant vrijwaart DiamondsNL tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door DiamondsNL geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 25 – Klachten

 

 1. De Klant moet een door DiamondsNL geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant DiamondsNL daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming DiamondsNL hiervan op de hoogte
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat DiamondsNL hierop gepast kan reageren.

 

 1. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en
 2. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat DiamondsNL andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

 

Artikel 26 – Ingebrekestelling

 

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling DiamondsNL ook daadwerkelijk op tijd

 

Artikel 27 – Aansprakelijkheid Klant

 

 1. Wanneer DiamondsNL een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

 

Artikel 28 – Aansprakelijkheid DiamondsNL

 

 1. DiamondsNL is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer DiamondsNL aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. DiamondsNL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan
 4. Wanneer DiamondsNL aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

 

Artikel 29 – Vervaltermijn

 

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van DiamondsNL vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Artikel 30 – Ontbinding

 

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer DiamondsNL toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door DiamondsNL nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat DiamondsNL in verzuim is.
 3. DiamondsNL mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer DiamondsNL kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal

 

Artikel 31 – Overmacht

 

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van DiamondsNL door de Klant niet aan DiamondsNL kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  • computer-virussen
  • stakingen

 

 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen
 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor DiamondsNL 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat DiamondsNL kan
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als DiamondsNL de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan
 3. DiamondsNL hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer DiamondsNL hiervan voordeel heeft.

 

Artikel 32 – Wijziging overeenkomst

 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en DiamondsNL de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel.

 

Artikel 33 – Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. DiamondsNL mag deze algemene voorwaarden wijzigen
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag DiamondsNL altijd doorvoeren
 3. Ingrijpende wijzigingen zal DiamondsNL zoveel mogelijk vooraf met de Klant
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst

 

Artikel 34 – Overgang van rechten

 

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met DiamondsNL aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van DiamondsNL.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2

 

Artikel 35 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat DiamondsNL bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 36 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en DiamondsNL is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van DiamondsNL is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en DiamondsNL, tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

 

Opgesteld op 08 maart 2023. Download als PDF

Expertise en passie

Perfect vakmanschap en persoonlijke service

Al bijna tien jaar is DiamondsNL het centrum in Nederland (Apeldoorn) voor buitengewone juwelen, perfect vakmanschap en persoonlijke service. Ons team bestaat uit dynamische Nederlandse professionals, gemmologen en experts in edelstenen en diamanten. Gedreven door hun expertise die vaak ook een passie is.

Ons verhaal

Jong en dynamisch team

Ons team bestaat uit jonge dynamische professionals, gedreven door hun expertise dat veelal ook een passie is. Ook onze bronnen zijn dynamisch en wereldwijd, wat zich uit in goedkoop, hoog kwalitatieve materialen, en scherp geprijsde sieraden.

DiamondsNL

Boutique

Maak een afspraak

Maak kennis met ons adembenemend aanbod tegen ongelofelijke prijzen. Persoonlijk en passend advies, tezamen met een zeer uitgebreid service pakket.

Maak persoonlijke momenten tastbaar.

Direct afkomstig
van de bron

Van Nederlandse
bodem

Handwerk en ambacht
in eigen huis

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte zijn van alles rond DiamondsNL.
Nieuwe releases, samenwerkingen en events.

Certificering
GIA logo
ALGT logo
DiamondsNL logo